Univerzita

 

     Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatosem rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Zaujímame významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou.

    

     Chceme ďalej rásť a podieľať sa na množstve vedeckých a praktických projektoch. Záleží nám na budúcnosti našich absolventov, preto poskytujeme také akreditované študijné programy, ktoré majú v budúcnosti perspektívu.

Image
Image

Inovujeme strojárstvo

 

     Domáci priemysel našej krajiny stojí na strojárstve, ale bojuje s nedostatkom kvalifikovaných ľudí. Preto hľadáme takých ako si ty, ktorí poskytnú kvalitatívne a obsahovo lepšie a hlavne, náročnejšie riešenia.

     Takých ako si ty, ktorí budú pracovať na inteligentných výrobných systémoch v prepojení na myšlienky výzvy Priemysel 4.0, zelenú energiu v doprave, alternatívne zdroje energie a v neposlednom rade na inteligentné materiály a progresívne technológie. Tvarujte budúcnosť strojárstva, aby mohlo napredovať.

Vízia, cieľ, poslanie

 

    Poslaním Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline je vysokoškolské vzdelávanie v študijných programoch všetkých troch stupňov, vykonávanie základného a aplikovaného výskumu a vývoja.

     Víziou našej fakulty je dosiahnutie uznania domácou vedeckou a priemyselnou komunitou predovšetkým v oblasti vzdelávania nových technických kádrov. Záleží nám na dosahovaní akceptácie v oblasti vedy a výskumu, predovšetkým ako rešpektovaný a spoľahlivý partner v domácich a medzinárodných projektoch. V oblasti výskumného smerovania fakulty bude prioritnou oblasťou cielený priemyselný výskum zameraný predovšetkým na úlohy strojárstva a ďalších relevantných odvetví nielen na domácej, ale aj medzinárodnej úrovni. Prirodzenou úlohou je podpora všestranného rozvoja pracovníkov fakulty spojená s pokračovaním budovania kultúry spolupráce, vzťahov a kreatívneho prostredia na fakulte.

Berieme aj bez prijímačiek, neváhaj a podaj si prihlášku tu:

© 2021 Strojnicka fakulta. Všetky práva vyhradené.